ماه : ‏سپتامبر 2020(فرمت تاریخ بایگانی ماهانه)

ثبت نام سجام

روز کاری پر از بیکاری و خستگی در بیست و هشتمین روز از سپتامبر دو هزار و بیست و چیزایی که واسم موند.

Read More »

اولین وسیله مون

روز پر فشار من در حالتی که همه ش فکر میکردم تحت تاثیر داروهایی هستم که استفاده کردم، و چیزایی که واسم موند.

Read More »