اولین وسیله مون

روز پر فشار من در حالتی که همه ش فکر میکردم تحت تاثیر داروهایی هستم که استفاده کردم، و چیزایی که واسم موند.

ادامه مطلب »