برداشت زیاد

برگهایی که سر چهارراه هدایت بر زمین ریخت و خوشحالی از انجام کار سخت بصورت ناخواسته در عصر خنک تابستانی

ادامه مطلب »

تگ جدید

تجربه تعمیر لپتاپ در تعمیرگاه منصوری و چیزهایی که از امروز واسم موند.

ادامه مطلب »

نفع شخصی

ترجیح نفع شخصی بر جان و مال دیگران.
اتفاقی که امروز برای من افتاد و کلی چیز واسه فکر کردن بهم داد

ادامه مطلب »

باتری دزد

چیزایی که از ششم سپتامبر دو هزار و بیست باهام موند و این دفعه یادآروی هم شد واسم، فقط امیدوارم که ازش استفاده هم بکنم.

ادامه مطلب »