برچسب: کرونا

اولین وسیله مون

روز پر فشار من در حالتی که همه ش فکر میکردم تحت تاثیر داروهایی هستم که استفاده کردم، و چیزایی که واسم موند.

Read More »

یه دستی به اجتماعی

سوتی بلندی که دادم و امیدم برای آسیب ندیدن از این اشتباه بزرگ و پادکستی که برگهایم رو در معرض ریزش قرار داد☺

Read More »