برچسب: نصفه شب

باتری دزد

چیزایی که از ششم سپتامبر دو هزار و بیست باهام موند و این دفعه یادآروی هم شد واسم، فقط امیدوارم که ازش استفاده هم بکنم.

Read More »

ترجمه ضعیف

ترجمه بسیار ضعیف کتاب و پشیمانی من از بابت خرید نسنجیده این کتاب.

Read More »

پیف پوف

اولین روز سپتامبر دو هزار و بیست اولین روزی که به هر گل میرسم نمیتوانم ببویم آن را

Read More »