برچسب: آقای مهدی فریمانی

اولین وسیله مون

روز پر فشار من در حالتی که همه ش فکر میکردم تحت تاثیر داروهایی هستم که استفاده کردم، و چیزایی که واسم موند.

Read More »

یه دستی به اجتماعی

سوتی بلندی که دادم و امیدم برای آسیب ندیدن از این اشتباه بزرگ و پادکستی که برگهایم رو در معرض ریزش قرار داد☺

Read More »

باتری دزد

چیزایی که از ششم سپتامبر دو هزار و بیست باهام موند و این دفعه یادآروی هم شد واسم، فقط امیدوارم که ازش استفاده هم بکنم.

Read More »

تمرکز

اثاث کشی و حواس پرتی و رفتن دنبال جک وسط زد ایکس

Read More »

مذاکره موفق

مشاهدات از تبدیل یک موقعیت منفی به موقعیت (البته فرصت تعریف درست واسه این اتفاق امروز بودم)

Read More »