برچسب: خانم فاطمه چطر صحر

تعرفه خدمات دارویی

تجربه فرو رفتن چوب از آستین دست راست و خروج اون از آستین دست چپ توسط مسئول فنی داروخانه سر گردنه و صدایی که در نیامد و ناامیدانه در گلو خشکید.

Read More »

سوتی بلند

خرید سریع و انجام کارهای اداری به سرعت و چیزهایی که واسم موند.

Read More »

برداشت زیاد

برگهایی که سر چهارراه هدایت بر زمین ریخت و خوشحالی از انجام کار سخت بصورت ناخواسته در عصر خنک تابستانی

Read More »