برچسب: خانم فاطمه صابری آبقد

تعرفه خدمات دارویی

تجربه فرو رفتن چوب از آستین دست راست و خروج اون از آستین دست چپ توسط مسئول فنی داروخانه سر گردنه و صدایی که در نیامد و ناامیدانه در گلو خشکید.

Read More »