برچسب: پیشنهاد پادکست

اولین وسیله مون

روز پر فشار من در حالتی که همه ش فکر میکردم تحت تاثیر داروهایی هستم که استفاده کردم، و چیزایی که واسم موند.

Read More »

یه دستی به اجتماعی

سوتی بلندی که دادم و امیدم برای آسیب ندیدن از این اشتباه بزرگ و پادکستی که برگهایم رو در معرض ریزش قرار داد☺

Read More »

نمونه گیری

مراجعه به مرکز بهداشت و نمونه گیری از من برای تست کرونا از من کویدی مبتلا

Read More »

برداشت زیاد

برگهایی که سر چهارراه هدایت بر زمین ریخت و خوشحالی از انجام کار سخت بصورت ناخواسته در عصر خنک تابستانی

Read More »

باتری دزد

چیزایی که از ششم سپتامبر دو هزار و بیست باهام موند و این دفعه یادآروی هم شد واسم، فقط امیدوارم که ازش استفاده هم بکنم.

Read More »

به راه بادیه رفتم؟

اینکه به راه بادیه رفتم یا نه رو باید از کلاهم بپرسم که چند سالی هست ارتقا درجه پیدا کرده و دیگه فقط سرگرمم نمیکنه بلکه قضاوتم میکنه

Read More »

پرکاری

امروز من و یه خورده کاری هاش و چیزایی که باعث تعجبم شدن

Read More »